REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE LA SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS NUMISMÀTICS, FILIAL DE L’INSTITUT D’ESTUDIS
CATALANS

Preàmbul

L’article 13 dels estatuts de la SCEN (IEC) estableix: «Un reglament de règim interior, aprovat per l’Assemblea General, regularà el funcionament de la Societat en allò que no estigui previst en els presents Estatuts».
En constituir-se la SCEN, es redactà un primer reglament, que fou modificat el 3 de juny de 1993 i, posteriorment, el 28 de maig de 2013. Amb tot, aquell darrer text es limitava a recollir la forma i els terminis per convocar l’Assemblea General i per elegir la Junta Directiva. Ara, davant la necessitat d’ampliar l’abast del reglament a altres aspectes, es recullen aquelles disposicions i se n’hi afegeixen de noves.

1. Periodització de les activitats
1.1. L’espai temporal usual de les activitats és l’any natural (de l’1 de gener al 31 de desembre), que serà el que es contempli en la memòria de la SCEN. L’estat de comptes ha de tenir la mateixa cadència.
1.2. L’Assemblea General s’ha de convocar després de l’1 de març i abans de finalitzar el mes de juliol.

2. Elecció de càrrecs de la Junta Directiva
2.1. L’elecció de càrrecs de la Junta Directiva s’ha de fer a l’Assemblea General per votació secreta i per majoria simple. El president pot fer els nomenaments de caràcter provisional per a cobrir possibles vacants entre dues assemblees.
2.2. Per a la votació a l’Assemblea General són vàlides les delegacions de vot sempre que hagin estat signades autògrafament pels socis numeraris. No es poden prendre acords a l’Assemblea General que no estiguin inclosos a l’ordre del dia.
2.3. Les candidatures a la renovació de càrrecs de la Junta Directiva s’han de presentar abans del dia 1 de febrer. Poden fer propostes en aquest sentit tant la Junta Directiva com un nombre mínim de deu socis numeraris. Les candidatures s’han de presentar a la secretaria de la societat.
2.4. En cas de no presentar-se cap candidatura, decidirà l’Assemblea General. Si només es presenta una candidatura, s’ha de considerar automàticament elegida.

3. Publicació de llibres
3.1. Una de les activitats principals de la SCEN és la publicació regular de llibres sobre numismàtica, principalment de l’àmbit dels Països Catalans i de l’antiga Corona Catalanoaragonesa. L’edició d’almenys un llibre anualment des de fa molts d’anys i el cost que això suposa obliguen la SCEN a establir un protocol que ha de comprendre des de l’elecció i l’aprovació de propostes fins a la impressió de la publicació.
3.2. La llengua dels llibres que editi la SCEN ha de ser el català, com consta a l’article 4 dels estatuts. Tot i això, la Junta Directiva pot acordar, si ho considera convenient i amb l’acord de l’autor, la inclusió en la mateixa obra d’altres texts (traduccions literals o resums) en anglès per tal que l’obra assoleixi una major difusió.
3.3. L’autor d’un treball que s’interessi a publicar-lo en forma de llibre ha de fer una proposta per escrit, que ha d’adreçar al president de la SCEN o al director de publicacions. La proposta ha d’incloure, d’una banda, el text íntegre i totes les imatges o, en cas de no estar acabat, una indicació del tema, de l’enfocament, de l’interès, de la pertinència, del nombre aproximat de pàgines i d’altra informació que n’ajudi a entendre l’abast i l’extensió, així com una llista orientativa de les despeses que cal preveure en l’edició (maquetació, retoc fotogràfic, impressió, etc.). De l’altra, una acreditació documental dels ajuts públics o privats que l’autor hagi pogut aconseguir per finançar, parcialment o totalment, l’edició.
3.4. El directiu de la SCEN que rebi la resposta l’ha de compartir amb la resta de membres de la Junta Directiva. Aquest òrgan ha d’avaluar l’interès, la pertinència i la viabilitat de l’edició del treball en forma de llibre imprès, així com el seu format (enquadernació, qualitat del paper, impressió en color o blanc i negre, etc.) i la col·lecció de publicacions en què s’ha d’encabir. En cas que la documentació presentada no resulti convincent o que l’autor no accepti algun punt del dictamen que emeti la Junta Directiva, aquesta pot rebutjar la publicació del treball.
3.5. Tenint present la trajectòria acadèmica de l’autor i l’interès de la publicació, la Junta Directiva el pot eximir de presentar el projecte i el compromís d’ajut per fer front a l’edició del llibre. Tanmateix, abans d’assumir la despesa de l’edició, la Junta Directiva ha de decidir si el seu estat de comptes li permet fer-hi front.
3.6. Els membres de la Junta Directiva poden recolzar la proposta de sol·licitud d’ajut informant favorablement sobre l’interès de la publicació. En aquest sentit, es pot fer un escrit que poden signar el president i el responsable de publicacions, en nom de la Junta, i que l’autor del treball pot adjuntar com aval científic en qualsevol convocatòria. La proposta ha de quedar sotmesa a un calendari establert i el seu incompliment pot comportar rebutjar la publicació sense perjudici per a la SCEN.
3.7. Un cop acordades les condicions de la publicació, l’autor ha de trametre el text final del treball en format Word i les imatges que l’acompanyen al director de publicacions, qui pot fer les consultes que consideri oportunes als membres de la Junta Directiva i a experts en el tema que aborda el llibre. Una vegada superada la revisió, el director de publicacions ha d’enviar el text al corrector, qui li pot fer a l’autor totes les consultes que consideri pertinents. Un cop feta la correcció, el corrector ha de trametre el text final al maquetador, qui en farà la maquetació. En cas de tenir algun dubte, el maquetador pot contactar amb la persona autora per resoldre’l.
3.8. Un cop feta la maquetació, el maquetador n’ha de trametre la galerada a l’autor perquè en faci la revisió dins d’un termini que s’ha d’adequar a l’extensió de l’obra. En cas de dubte, el termini ha de ser acordat amb el director de publicacions. La persona autora s’ha d’ajustar a aquest termini per donar el vistiplau final a la maquetació.
3.9. Els autors de llibres han de rebre les següents quantitats d’exemplars en paper:
– autor únic: 20 llibres.
– dos autors: 15 llibres cadascun.
– tres autors: 10 llibres cadascun.
3.10. En cas que l’autor d’un llibre en necessiti exemplars addicionals, se li ha d’aplicar un descompte del 50% sobre el preu de venda públic, el mateix que s’aplica als distribuïdors.
3.11. En general, les publicacions editades o coeditades per la SCEN es distribueixen gratuïtament entre els seus membres. Això no obstant, pel seu cost o per algun altre motiu, la Junta Directiva pot decidir no fer aquesta distribució de franc i cobrar als membres de la SCEN una quantitat aplicant, si ho considera convenient, un descompte mínim del 50% sobre el preu de venda al públic que es determini.
3.12. En el moment de donar-se d’alta en la SCEN, el nou membre té dret a obtenir, de forma gratuïta i a mode de benvinguda, un exemplar d’un dels llibres editats per la SCEN, sempre que n’hi hagi un estoc suficient.

4. Presència a internet
4.1. La SCEN ha de procurar, d’acord amb els seus recursos humans i materials, mantenir una presència digna a internet, especialment en les xarxes socials. Per aquesta tasca, ha de procurar tenir en la seva Junta Directiva un vocal especialitzat en la gestió d’aquest àmbit, qui ha de publicar preferentment notícies relacionades amb les activitats de la societat i dels seus membres, així com enllaçar informació relacionada amb la numismàtica de l’àmbit dels Països Catalans i de la Corona catalanoaragonesa.
4.2. Per dur a terme aquesta tasca, el vocal pot gaudir d’autonomia i d’iniciativa, i també pot atendre les peticions i els suggeriments d’altres membres de la SCEN. Tot i això, sempre pot consultar amb la resta de membres de la Junta Directiva la pertinència o la conveniència de publicar o d’enllaçar una informació. De la mateixa manera, ha d’atendre la petició d’eliminar una informació si un altre membre de la SCEN li ho demana, tot i que ho pot consultar primer amb la Junta Directiva.
4.3. La Junta Directiva pot considerar la conveniència de contractar un servei de pagament per fer-se més visible a internet.

5. Disposicions finals
5.1. Aquest reglament de règim interior pot ser modificat mitjançant un acord de l’Assemblea General Extraordinària, que s’ha de convocar amb aquesta finalitat i sobre propostes presentades per la Junta Directiva o bé avalades per un mínim de deu socis numeraris.
5.2. L’actual reglament anul·la i substitueix els que s’hagin redactat i aprovat amb anterioritat.

 

INTERNAL REGULATION OF THE CATALAN SOCIETY OF NUMISMATIC STUDIES (SCEN), SUBSIDIARY SOCIETY OF THE INSTITUTE OF CATALAN STUDIES (IEC)

Preamble
Article 13 of the SCEN Statutes establishes: “An Internal Regulation, approved by the General Assembly, will regulate the functioning of the Society in the aspects that are not envisaged in the present Statutes.”
When the SCEN was founded, the first regulation was written. The Regulation was modified on June 3, 1993, and again on May 28, 2013. The last regulation only provided for the procedure and the terms to convene the General Assembly and to elect the Directors Board. Now, because of the need to extend the regulation to other aspects, those provisions are again included and new ones added.

1. Terms of the activities
1.1. The period to carry out the activities is the calendar year (from January 1 to December 31), which will be applied to the SCEN annual report. The account balances will be done for the same period.
1.2. The General Assembly must be convened after March 1 and before the end of July every year.

2. Election of the Director Board positions
2.1. The Board of Directors’ positions must be elected by the General Assembly, by secret vote and by simple majority. The president may appoint temporary positions to cover eventual vacancies between two Assemblies.
2.2. Vote delegations are valid for the General Assembly meetings if they have been signed by the full members. Decisions on matters that have not been included in the meeting agenda cannot be taken.
2.3. Candidacies for the renewal of the Board of Directors positions must be submitted before February 1. They may be proposed by the Directors Board or by a minimum of ten full members and must be submitted to the secretary of the Society.
2.4. If no candidacy is submitted, the General Assembly will decide. If only one candidacy has been submitted, it must be automatically elected.

3. Publication of books
3.1. One of the main activities of the SCEN is the regular publication of books on Numismatics, mostly related to Catalan-speaking areas and the former Catalan-Aragonese Crown. The publication of at least one book a year for many years and its costs oblige the SCEN to set a protocol to elect and approve proposals for book printing.
3.2. Books published by the SCEN must be in Catalan, according to article 4 of the Statutes. The Board of Directors may approve the addition of translations or summaries in English in the same publication to reach a broader audience.
3.3. The author interested in publishing a book must submit a written proposal to the SCEN president or the head of Publications. The proposal must include the complete text and all the images, or, if not finished, an explanation of the subject, its approach, its interest, the approximate number of pages, and other information that allows the SCEN to understand its reach. The proposal must include a budget that estimates layout, photographic edition, printing, and other costs. The proposal must also contain documentary evidence of the public or private funding that the author may have obtained to finance the publication.
3.4. The SCEN Board member who first receives the proposal must share it with the rest of the members. The Board of Directors must evaluate the interest, relevance, and viability of the publication as a printed book. The Board must also evaluate the publication format including binding, paper quality, color or black and white printing, etc., and the collection of publications to which it must be added. In case the proposal does not meet with the Board’s approval or if the author does not accept a decision made by the Board of Directors, the publication of the work may be declined.
3.5. Considering the academic record of the author and the interest in the publication, the Board of Directors may eliminate the requirement to provide a project submission document and funding commitment to publish the book. Before accepting the publication expenses, the Board of Directors must decide if the Society has sufficient funding in the Society’s accounts to cover the project’s costs.
3.6. Board of Directors members may support the funding request by reporting favorably on interest in publication. For this purpose, the president and the head of Publications may sign a document on behalf of the Directors Board, which may be submitted as a scientific endorsement for any call for subsidy. The proposal must be time-bound, and it might be refused if the terms are not met, without repercussion to the SCEN.
3.7. Once the conditions of the publications have been agreed upon, the author must send the final text in Microsoft Word format and the accompanying images to the head of Publications, who may undertake the necessary consultations with the members of the Directors Board and any experts on the subject. After the text has been examined, the head of Publications must send the text to the editor, who may ask the author any question
regarding the work to be published. Once the edits have been made, the editor must send the final version to the layout designer, who will create the layout. The designer may also contact the author to address any layout-related questions.
3.8. Once the layout is completed, the designer must send a galley slip to the author for review within a period correlated to the length of the work. The author must submit his or her completed review along with approval of the layout.
3.9. The book authors may receive the following number of paper copies:
– One author: 20 copies.
– Two authors: 15 copies each.
– Three authors: 10 copies each.
3.10. If the author needs additional copies, a 50-percent discount will be applied to the retail price, the same one applied to distributors.
3.11. Books published or co-edited by the SCEN are distributed for free among its members.
The Board of Directors may decide to set a price for the SCEN members, which must have a minimum discount of 50 percent on the retail price because of the cost of the edition or for any other reason.
3.12. New SCEN members have the right to obtain a free welcome copy of a book published by
the SCEN, as long as it is in stock.

4. Presence in internet
4.1. The SCEN must seek to maintain an online presence that will be based on available human and material resources, especially on social networks. A member of the Board of Directors may be assigned this task and be responsible for publishing information related with the activities of the Society and its members, as well as linking information related to Numismatics in the Catalan-speaking area and the territories of the former Catalan-Aragonese Crown.
4.2. The aforementioned Board member may have complete autonomy and initiative for this job, and may take into account requests and suggestions from other SCEN members. Even so, The member may consult the Board of Directors about the suitability and feasibility of publishing or linking to pieces of information. The member may consider removing a published piece of information if a SCEN member requests it, although the member shall
consult with the Board of Directors.
4.3. The Board of Directors Board may consider hiring an external service to become more
visible online.

5. Final provisions
5.1. This internal regulation may be modified by agreement of an Extraordinary General Assembly, which must be convened with this purpose and on proposals submitted by the Board of Directors or endorsed by a minimum of ten full members.
5.2. This regulation supersedes and rescinds any other Internal Regulation of the Catalan Society of Numismatic Studies (SCEN), subsidiary Society of the Institute of Catalan Studies (IEC), previously in force.