Article 1
La Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (SCEN) filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció Històrico-Arqueològica té per finalitats:

Primera: El conreu de les diferents branques de la història de la moneda, de la medalla, dels objectes paramonetaris i, en general, de tot instrument intermedi emprat per a facilitar els intercanvis i les transaccions.

Segona: La promoció i l’assessorament en totes aquelles activitats que tendeixin al millor coneixement, estudi i difusió de la temàtica indicada.

Article 2
La Societat es regeix per aquests Estatuts, pel seu Reglament de règim interior i pels Estatuts i el Reglament de règim interior vigents de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 3
El domicili de la Societat és el de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 4
La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes.

El català serà, doncs, la llengua pròpia de la Societat i la que serà usada normalment en tots els seus actes i publicacions. Això no desdiu que en llurs publicacions pugui acollir col·laboracions en la llengua pròpia de cada autor. Les excepcions a aquesta norma general han d’ésser aprovades per la Junta Directiva.

Article 5
Són òrgans de govern de la Societat: l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 6
L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i està formada, amb igualtat de drets, per tots els socis numeraris que hi assisteixin.

La Junta General de socis es reuneix en convocar-la el president o en reclamar-la una tercera part dels socis. Ordinàriament s’ha de reunir una vegada l’any per tal d’aprovar els comptes de l’any anterior i el pressupost del que comença, i també cada quatre anys (o abans, en cas excepcional) per tal d’elegir o reelegir la Junta Directiva.

Article 7
La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat, i actuarà com a òrgan executiu de l’Assemblea. La Junta Directiva estarà formada per president, vicepresident, secretari, tresorer i el nombre de vocals que la Junta estimi necessaris per a cobrir els objectius de la Societat i fins a un màxim de deu. El mandat de la Junta Directiva és quadriennal i reelegible per l’Assemblea General.

Les funcions de cada càrrec seran les següents:

President:
—Exercir la representació de la Societat.
—Convocar la Junta Directiva i l’Assemblea General.
—Assistir amb veu i vot a les reunions de la Secció i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans.
—Ésser membre de la Comissió de Societats Filials.
—Informar la Secció de les activitats i el funcionament de la Societat, d’acord amb el delegat de l’IEC.

Vicepresident:
—Substituir el president en els casos d’absència o de delegació expressa.

Secretari:
—Elaborar les actes de les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.
—Elaborar, d’acord amb el president, l’ordre del dia de les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.
—Redactar les memòries anuals.
—Notificar al Consell Permanent de l’IEC el programa mensual d’activitats i els canvis que es produeixin en la Junta Directiva.
—Trametre al secretari general de l’IEC i per mitjà de la secció corresponent, la memòria anual.

Tresorer:
—Portar els comptes de la Societat.
—Gestionar i rebre el pagament de les quotes dels socis.
—Atendre els pagaments justificats.
—Preparar els estats de comptes per a les assemblees generals.

Vocals:
—Col·laborar en les tasques de la Societat segons els acords de la Junta Directiva.

Article 8
Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la Secció Històrico-Arqueològica i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l’IEC prop de la Junta Directiva, i serà el responsable davant de l’IEC de les publicacions i els actes públics de la Societat.

El delegat serà convocat a les reunions de la Junta Directiva de la Societat i actuarà com a nexe entre l’IEC i la Societat.

Article 9
La Societat disposarà d’un comitè de publicacions format per les persones designades per la Junta Directiva. Un de llurs membres serà el cap de publicacions.

 Article 10
Són socis numeraris de la SCEN els fundadors i els que ulteriorment siguin admesos. Per a ésser admès caldrà la presentació d’un currículum científic i l’aprovació en l’Assemblea General.

El soci s’obliga al pagament de la quota que s’estableixi i es compromet a assistir als actes organitzats per la Societat, i també a col·laborar en les seves publicacions periòdiques.

La Societat podrà elegir membres d’honor entre les persones que s’hagin distingit per l’eminència dels seus treballs científics en l’especialitat o per la col·laboració en les tasques de la SCEN. Els membres d’honor no estaran obligats al pagament de la quota.

La Junta Directiva podrà admetre socis col·laboradors que tindran dret a assistir als actes de la SCEN i rebre les seves publicacions, abonant la mateixa quota que els altres socis. El soci col·laborador no haurà de justificar un currículum científic, però no tindrà dret de vot ni d’elecció per als càrrecs de la Junta Directiva. També les institucions podran tenir el caràcter de socis col·laboradors.

La condició de soci numerari o col·laborador es perd per impagament de la quota després de dos anys o per actuacions contràries als objectius de la SCEN. En el segon cas, es caldrà la ratificació de l’Assemblea General.

Article 11
La Societat podrà organitzar els grups de treball, les seccions i les comissions que cregui convenients per a desenvolupar els seus objectius, i també crear els instruments i l’estructura necessaris per a realitzar-los.

Article 12
Constitueixen recursos de la Societat:

1. Recursos ordinaris: l’import de les quotes dels socis i les aportacions de l’IEC.
2. Recursos extraordinaris: les subvencions i els donatius concedits per entitats i particulars, i els béns mobles o immobles de tota mena que per qualsevol motiu passin a formar part de la Societat.

Article 13
Un reglament de règim interior, aprovat per l’Assemblea General, regularà el funcionament de la Societat en allò que no estigui previst en els presents Estatuts.

Article 14
La dissolució de la Societat serà proposada per la Junta Directiva per unanimitat, o bé a petició de la majoria de socis numeraris de la Societat.

L’acord serà pres en Assemblea General extraordinària, però no tindrà efecte mentre deu socis numeraris acordin continuar la Societat, i mentre no hagi estat informat i proposat a la Secció, dictaminat favorablement pel Consell Permanent de l’IEC i aprovat pel Ple de l’IEC per majoria absoluta.

Article 15
Aquests Estatuts seran reformables en una assemblea general de socis convocada a aquest efecte. Perquè la reforma sigui vàlida, cal que compti amb el vot favorable de la majoria simple dels socis numeraris assistents i que sigui aprovada pel Ple de l’IEC.

Article 16
En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la Societat passaran a integrar-se a l’IEC.

Article 17
Aquests Estatuts, que substitueixen els que es redactaren en fundar-se la Societat, entraran en vigor un cop hagin estat dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

Estatuts aprovats per l’Assemblea General de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics el 18 de maig de 1991 i ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 21 de maig de 1991.

 

Statutes

Article 1
The Catalan Society of Numismatic Studies (SCEN) is a subsidiary society of the Institute of Catalan Studies (IEC) and it’s integrated in the Historical-Archaeological Section. Its purposes are:

First: Knowledge of the different branches of the history of the coin, medals, paramonetary objects, and all kind of intermediate instrument used for trade and transactions.

Second: Promotion and advice regarding all the activities aimed at increasing the knowledge, study, and dissemination of Numismatics.

Article 2
The SCEN is governed by the present Statutes, its Internal Regulations, and both the Statutes and the Internal Regulations of the IEC.

Article 3
The address of the SCEN is the same one as IEC’s.

Article 4
The Society develops its activities in the territories of Catalan tongue and culture.

Catalan language will be the Society’s language and it will be used in its activities and publications. This does not exclude the publication of collaborations written in a different language if it’s the author’s mother tongue. The exceptions to this regulation must be approved by the Society’s Board of Directors.

Article 5
The government bodies of the Society are the General Assembly and the Directors Board.

Article 6
The General Assembly is the sovereign governing body of the Society and is formed by all the full members taking part in it, with equal rights.

The General Assembly of members meets when the president convenes it or when one-third of the members request a meeting. The Assembly must regularly meet once a year to approve the accounts of the previous year and the budget of the current one, as well as every four years (or earlier, in exceptional cases) to elect or re-elect a Board of Directors.

Article 7
The Board of Directors manages the Society and serves as its representatives, administrators, and executive body of the Assembly. The Board is formed by a president, a vice-president, a secretary, a treasurer, and the number of additional members considered necessary to achieve the goals of the Society, up to a maximum amount of ten. The duration of the Board of Directors mandate is four years and may be re-elected by the General Assembly.
The functions of each position are as follows:

President:

—Representing the Society.

—Convening the Board of Directors and the General Assembly.

—Attending the IEC’s Section and General meetings with a seat and a vote, according to the IEC’s Statutes and the Internal Regulation.

—Acting as a member of the Commission of Subsidiary Societies.

—Informing the Section about the activities and internal functioning of the Society, in coordination with the IEC delegate.

Vice-president:

—Replacing the president in case of absence or express delegation.

Secretary:

—Documenting the proceedings of the Directors Board and the General Assembly meetings.

—In coordination with the president, preparing the agenda of the Board of Directors and General Assembly meetings.

—Publishing annual reports.

—Notifying the IEC Permanent Council of the monthly program of activities and the changes produced in the Board of Directors.

—Transferring the annual report to the IEC Secretary General through the competent Section.

Treasurer:

—Managing the accounts of the Society.

—Managing and collecting the membership fees.

—Attending to payments.

—Preparing the account balances for the General Assemblies.

Rest of Directors Board members:

—Collaborating in the social activities, according to the agreements taken by the Directors Board.

Article 8
A full or emeritus member of the IEC, elected by the Historical-Archaeological Section and ratified by its members, shall act as the delegate of the IEC Directors Board and shall be accountable to the IEC for the publications and public events of the Society.
The delegate may be convened at the meetings of the Society’s Board of Directors and will act as liaison between the IEC and the Society.

Article 9
The Society will have an Editorial Committee formed by the individuals appointed by the Board of Directors. The Head of Publications shall be one of its members.

Article 10
Founding members and those subsequently admitted may be considered as full members.
To be admitted, applicants must present a scientific curriculum and be approved by the General Assembly.
The member is obliged to pay the established membership fee and committed to attending the events organized by the Society and to collaborate in its regular publications.

The Society may elect honorary members among the individuals who are distinguished for the excellence of their scientific work in their specialty or for their collaboration in the SCEN activities. The honorary members are not obliged to pay membership fees.
The Board of Directors may admit associate members, who will have the right to attend SCEN activities and to receive its publications, as long as they pay the same membership fee as the members. Associate members do not have the obligation to submit a scientific curriculum but do not have the right to vote and to be elected members of the Directors Board. The institutions may also have the consideration of associate members.
Full or associate members shall lose their status if they fail to pay the membership fee for two years or if their actions contravene the SCEN goals. In the latter case, the General Assembly approval will be required.

Article 11
The Society may organize workgroups, sections and commissions it considers necessary to develop its activities as well as create the instruments and structure to achieve its goals.

Article 12
The resources of the Society are:

1. Ordinary resources: Membership fees and the IEC monetary contributions.
2. Extraordinary resources: Subsidies and the donations granted by entities or individuals, and the movable or immovable properties that, for any reason, have become
part of the Society.

Article 13
An Internal Regulation, approved by the General Assembly, will regulate the functioning of the Society in the aspects that are not envisaged in the present Statutes.

Article 14
The dissolution of the Society must be proposed unanimously by the Board of Directors or by request from a majority of the full members of the Society.
The agreement shall be approved in an extraordinary meeting of the General Assembly. It shall not become effective as long as ten full members express their will to continue the Society. The Historical-Archaeological Section must bet informed and receive a formal proposal. The Society shall remain in force if the Permanent IEC Council does not deliver a favorable opinion and the IEC members do not approve it by an absolute majority.

Article 15
The present Statutes may be revised in a General Assembly called for altering the statutes.
The reform will only be valid with the favorable vote of the simple majority of the full members attending the meeting and the approval of the IEC members.

Article 16
In case of dissolution, the Society’s properties and documentation will be transfered to the IEC.

Article 17
These Statutes, which replace those that were written when the Society was founded, will enter into force after the favorable opinion of the members of the IEC. These Statutes were approved by the General Assembly of the SCEN on May 18, 1991, and approved by the members of the IEC in the meeting held on May 21, 1991.