Totes les persones o institucions interessades en la numismàtica i en la història de la moneda poden esdevenir ara membres de la nostra entitat. Els nous estatuts preveuen l’existència de socis numeraris i de socis col·laboradors. Els primers hauran de presentar amb la seva sol·licitud un currículum científic, mentre que els socis col·laboradors no se’ls exigeix aquesta condició.

Esdevenir soci/a de la SCEN té un cost de 60€ anyalment (30€ si teniu 25 anys o menys) i permet:

 

1) Formar part, col·laborar i fomentar l’estudi de la numismàtica en català

2) Tenir dret a assistir i participar a les assemblees de l’entitat

3) Rebre gratuïtament la revista Acta Numismàtica

4) Rebre gratuïtament, o a preu molt reduït, altres llibres editats per la SCEN durant l’any

5) Tenir accés a les campanyes periòdiques de venda de publicacions a preu molt rebaixat

6) Gaudir del descompte del 30% en totes les publicacions de la SCEN

7) Gaudir de descomptes de fins al 50% en altres publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans

8) Adquirir, en exclusiva i per subscripció, edicions medallístiques

9) Estar al dia de les darreres investigacions

10) Estar al dia de les publicacions, ponències i col·laboracions dels nostres associats

11) Rebre informació sobre congressos, xerrades, exposicions… organitzades per la SCEN

12) Rebre el carnet de soci de la SCEN, que dona accés de lliure consulta al fons de la Biblioteca de Catalunya

13) Gaudir de difusió dels treballs publicats i participació en actes a través de les xarxes socials de la SCEN

14) Estar informat de les activitats programades per l’IEC

 

Les sol·licituds per a l’admissió de nous socis hauran de ser aprovades per l’Assemblea General.

 

Per a esdevenir socis de la SCEN cal emplenar aquest formulari.

 

Become a member

All the individuals or institutions interested in numismatics and history of coins may now become members of our society. The new statutes provide for the existence of both full and associate members. The earlier must submit a scientific curriculum with the application form, while this is not necessary for the latter.

Becoming a SCEN member costs 60€ per year (30€ if you are 25 or under) and allows you to:

 

1) Be part of, collaborate and promote the study of numismatic in catalan

2) Attend and participate in the entity’s assemblies

3) Receive Acta Numismàtica magazine for free

4) Receive free of charge, or at a very low price, other books published by SCEN during the year

5) Have access to periodical sales campaigns of publications at a greatly reduced price

6) Enjoy a 30% discount on all SCEN publications

7) Enjoy discounts of up to 50% on other publications of the Institut d’Estudis Catalans

8) Acquire, exclusively and by subscription, medal editions

9) Stay up to date with the latest research

10) Stay up to date with the publications, presentations and collaborations of our associates

11) Receive information about conferences, talks, exhibitions… organized by SCEN

12) Receive the membership card of the SCEN, which gives free consultation access to the Library of Catalonia’s collection

13) Enjoy dissemination of published work and participation in events through SCEN’s social networks

14) Be informed of the activities scheduled by IEC

 

Applications of new members will need the approval of the General Assembly.

 

To become a member of SCEN, please fill this form.